top of page

לימוד פריטות לגיטרה

הפריטה

הפריטה היא תנועה שיד ימין מבצעת לליווי השירים ויש שתי צורות עיקריות לליווי: ברצף ובארפג'. רצף הוא תנועה רציפה על מספר מיתרים: מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, עם האצבעות, האגודל או אצבע אחת והעיקר שיהיו מספר מיתרים שמנוגנים ברצף.
סרט זה מלמד פריטה אחת ברצף המכונה פריטת רוק עם שתי השהיות.סימני האצבעות ביד ימין הם:p (האגודל) i (האצבע) m (האמה) a (הקמיצה)כיוון הפריטה מסומן בחץ. ליד כל חץ מופיע סימן האצבע או האצבעות הפורטות. לדוגמה: חץ הפונה מטה עם האות p מראה על פריטה באגודל ברצף כלפי מטה וחץ הפונה מעלה עם האות i מראה על פריטה ברצף כלפי מעלה באצבע i.

 

פריטות בסיסיות לליווי שירים בגיטרה

סרט זה מלמד פריטה אחת ברצף המכונה פריטת רוק עם שתי השהיות.

סימני האצבעות ביד ימין הם:

p (האגודל)  i (האצבע)  m (האמה)  a (הקמיצה)

כיוון הפריטה מסומן בחץ. ליד כל חץ מופיע סימן האצבע או האצבעות הפורטות. לדוגמה: חץ הפונה מטה עם האות p מראה על פריטה באגודל ברצף כלפי מטה וחץ הפונה מעלה עם האות i מראה על פריטה ברצף כלפי מעלה באצבע i.

1. פריטת רוק מהיר

מורכבת מארבע תנועות ומשמשת לליווי של שירים מהירים.

1

האגודל פורט בצורה עדינה כלפי מטה על מיתרי הבסים

2

אצבע i פורטת כלפי מעלה על מיתרים

1 2 ו 3

3

אצבעות i m a פורטות בהדגשה כלפי מטה על כל המיתרים

4

אצבע i פורטת כלפי מעלה על מיתרים

1 2 ו 3

2. פריטת רוק מהיר עם שתי השהיות

מורכבת משמונה תנועות ומשמשת לליווי של שירים מהירים.

1

האגודל פורט בצורה עדינה כלפי מטה על מיתרי הבסים

2

השהיה בנגינה עם הרמת האצבעות מעל למיתר השישי

3

אצבעות i m a פורטות בהדגשה כלפי מטה על כל המיתרים

4

אצבע i פורטת כלפי מעלה על מיתרים

1 2 ו 3

5

השהיה בנגינה

והורדת אצבע i מתחת למיתר הראשון

6

אצבע i פורטת כלפי מעלה על מיתרים אחת שתיים ושלוש

7

אצבעות i m a פורטות בהדגשה כלפי מטה על כל המיתרים

8

אצבע i פורטת כלפי מעלה על מיתרים

1 2 ו 3

3. פריטת רוק איטי בשמיניות

פריטה זו מורכבת משמונה תנועות ומשמשת לליווי שירים איטיים.

1

האגודל פורט בצורה עדינה כלפי מטה על מיתרי הבסים

2

אצבע i פורטת כלפי מעלה על מיתרים

1 2 ו 3

3

אצבע i פורטות כלפי מטה על מיתרים

1 2 ו 3

4

אצבע i פורטת כלפי מעלה על מיתרים

1 2 ו 3

5

השהיה בנגינה

והורדת אצבע i מתחת למיתר הראשון

6

אצבע i פורטת כלפי מעלה על מיתרים אחת שתיים ושלוש

7

אצבעות i m a פורטות בהדגשה כלפי מטה על כל המיתרים

8

אצבע i פורטת כלפי מעלה על מיתרים

1 2 ו 3

4. פריטת רוק איטי בארבעה רבעים

פריטה זו מורכבת מארבע תנועות ומשמשת לליווי שירים איטיים.

1

האגודל פורט בצורה עדינה כלפי מטה על מיתרי הבסים

2

האגודל פורט בצורה עדינה כלפי מטה על מיתרי הבסים

3

אצבעות i m a פורטות בהדגשה כלפי מטה על כל המיתרים

4

אצבע i פורטת כלפי מטה על מיתרים

1 2 ו 3

bottom of page